Thursday, May 24, 2007

Redriect đường dẫn với htaccess

Redriect đường dẫn để tránh duplicate content

Một website có thể vào được bằng domain.com hoặc www.domain.com

Nhưng SE có sự phân biệt giữa 2 domain đó, các SE sẽ craw cả 2 đường dẫn này, dẫn tới trang web của bạn bị trùng lặp nội dung

Giải pháp tốt nhất là sử dụng duy nhất domain.com hoặc www.domain.com với htaccess

Phương pháp 1: Redirect domain.com đến www.domain.com

RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www.domain.com$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://www.domain.com/$1 [L,R=301]

Phương pháp 2: Redirect www.domain.com đến domain.com

RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^domain.com$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://domain.com/$1 [L,R=301

No comments: