Tuesday, June 5, 2007

Bạn muốn biết tên Tiếng Nhật của mình là gi` ko

Bạn muốn biết tên Tiếng Nhật của mình là gi` ko !?!! Đơn giản thôi .
" What is your Japanese name ? Take each letter of your name and substitute it with the japanese sound of the letter.
" Đây là cách đọc cái chữ cái trong tiếng Nhật hãy ghép thành tên mình nha :

A- ka * B- tu * C- mi * D- te * E- ku * F- lu * G- ji * H- ri * I- ki * J- zu * K- me * L- ta * M- rin * N- to * O-mo * P- no * Q- ke * R- shi * S- ari * T-chi * U- do * V- ru * W-mei * X- na * Y- fu * Z- zi " ... it's fun try

No comments: