Friday, October 12, 2007

Cài Active Directory

1. Log on Exchange1 với quyền Administrator.


2. Click Start à Run sau đó nhập dcpromo vào hộp thoại Run. Click OK để tiếp tục.

3. Click Next hai lần bỏ qua những màn hình mở đầu và để thiết đặt mặc định, Chọn Domain controller for a new domain. Click Next .

4. Chọn Domain in a new forest và click Next.

5. Nhập vietcert.net trong truờng Full DNS name for new domain và Next để tiếp tục.

6. Chấp nhận mặc định tên NetBIOS, VIETCERT, và click Next.

7. Để giá trị mặc định, click Next .

8. Click Next

9. Một đặc tính mới của Server 2003 là chương trình chuẩn đoán DNS (DNS Diagnostic). Chương trình này sẽ xuất hiện nếu DNS không có cài đặt DNS chính xác.DNS không được thiết lập trong Exchange1, như vậy bạn chọn tùy chọn mặc định -Install and configure the DNS server on this computer… Click Next . Thông thường, Tôi khuyến cáo thiết lập DNS theo cách thủ công, nhưng sự cài đặt DNS tự động sẽ làm việc tốt trong bài lab này.

10. Trong môi trường Windows 2000 hoặc Server 2003, nó an toàn và bảo mật hơn cho việc lựa chọn tùy chọn Permissions compatible only with Windows 2000 or Windows Server 2003 operating systems. Chọn sự thiết đặt này và click Next.

11. Restore Mode Administrator để password trống và click Next.

12. Tóm lược và xác minh những sự lựa chọn của bạn, click Next để khởi động quá trình cài đặt Active Directory. Khởi động lại máy, Active Directory đã được thiết đặt.

T.C (Theo VietCERT)

No comments: