Wednesday, November 14, 2007

Biểu tượng nhận biết YM online

<a href="ymsgr:sendIM?TEN_BAN" target="_blank">

<img src="http://opi.yahoo.com/online?u=TEN_BAN&m=g&t=2" alt="YM:TEN_BAN" border=0></a>

Trong đó:

TEN_BAN: nick YM của bạn.
t= 0,1,2,3... tương ứng các hình được hiển thị.

No comments: