Wednesday, November 14, 2007

Chạy chương trình dưới quyền SYSTEM

net start “Task Scheduler” [enter]
at 11:16 /interactive cmd.exe
taskmgr [enter]
Tham khảo tại: http://www.vitinhngaynay.com/thu-thuat-meo-vat/151/

No comments: