Wednesday, November 14, 2007

Gỡ bỏ phần mềm không cho gỡ!

Start -> Run: regedit > HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\ chọn phần mềm mà bạn muốn gỡ bỏ,khung bên phải của nó đến phần noModify,noremove or norepair, sửa lại giá trị thành 0, cũng trong khung đó nếu thấy có UninstallString thì tìm đến đường dẫn đó để chạy file uninstall.

No comments: