Wednesday, November 14, 2007

Gỡ bỏ phần mềm trong windows

http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;290301
Đây là một tiện ích của microsoft đó các bạn.

No comments: