Wednesday, November 14, 2007

Khắc phục lỗi DUMPING PHYSICAL MEMORY của XP

1- Thay đổi kích thuớc file Swap
My computer, properties > Advanced > Setting (Performance)
Thay đổi Initial Size và Maximum Size (bằng nhau, có thể cho bằng với Ram của máy)
Restart.
2- Xoá Minidump files và Sysdata.xml
c:\Windows\Minidump directory: xoá tất cả (chế độ "Show hidden files") .
c:\Documents and Settings, tìm và xóa file Sysdata.xml
Restart.
3- Bỏ chế độ Auto Restart của Win XP
My computer, Properties > Advanced > Setting (Start-up and Recovery)
Bỏ tuỳ chọn Automatically Restart, OK.
4- Vô hiệu Memory Dump
My computer, Properties > Advanced > Setting (Start-up and Recovery)
Write debugging information: chọn (none), Ok.

No comments: