Wednesday, November 14, 2007

Khắc phục lỗi nhảy cách chữ có dấu MS Word

Vào menu Tools\Options, chọn thẻ Edit và vào mục Settings. Tại hộp thoại Settings, bỏ dấu kiểm ô Adjust sentence and word spacing automatically.

No comments: