Wednesday, November 14, 2007

Khởi động nhanh XP

Không sử dụng giao diện đồ họa lúc khởi động: Run msconfig > Boot.ini > chọn NOGUIBOOT

No comments: