Wednesday, November 14, 2007

Không cho thay đổi giao diện Desktop

Start > Run > gpedit.msc
Cửa sổ Grouppolicy sẽ hiện lên.
Chọn User Configuration > Administrative Templates > DeskTop. Chọn Don't save setting and Exit.
Nhấp chuột phải > chọn properties > hiện lên cửa sổ Don't save setting and Exit.
Tại Tab Setting chọn Enable > OK .
(Nếu muốn thay đổi thì cũng làm như vậy, chọn Disable)

No comments: