Thursday, November 22, 2007

Kinh nghiệm chuyển đổi hosting - nhanh, gọn

Vào Web admin ==> Backup ==> Full backup ==> tiến hành backup, sau khi backup xong... file backup sẽ được lưu vào thư mục root, bạn cần đổi tên nó lại thành ftp_data.tar.gz và di chuyển nó vào thư mục www.

Sau đó bạn tạo file host_to_host.php với nội dung sau:

<?php

$file_url = "http://yourdomain.com/ftp_data.tar.gz";

$file_name = explode("/", $file_url);

$file_name = $file_name[count($file_name)-1];

$f1 = fopen ( $file_url, "rb");

$f2 = fopen ( $file_name, "w");

while ( $buff = fread( $f1, 1024 ) )
{
fwrite($f2, $buff);
}

fclose($f1);

fclose($f2);

?>

Tiếp tục upload file host_to_host.php này lên hosting mới, sau đó bạn chạy file này trên hosting mới để tiến hành chuyển FTP data từ hosting cũ sang hosting mới.


No comments: