Wednesday, November 14, 2007

Liệt kê phím tắt của MS Word

Nhấn Alt + F8 :
Trong phần Macro In: chọn “Word Command”
Ở phần Macro Name: đánh “ListCommands”
Sau đó chọn “Run” Sau đó chọn dòng “ All Word Command” và OK

No comments: