Wednesday, November 14, 2007

Máy không chịu Shut Down

Machine\software\Microsoft\WindowsNT\currentVersion\Winlogon New > String Value đặt tên là PowerdownAfterShutdown cho giá trị là 1

No comments: