Wednesday, November 14, 2007

Phục hồi biểu tượng Show Desktop trên thanh Quick Launch

Khi mở nhiều cửa số mà bạn lại muốn thoát ra nhanh bằng cách nhấn vào biểu tượng Show Desktop ở thanh Quick Launch, nhưng bạn lại vô tình xoá nó đi trước kia. Đây là cách thức khôi phục lại biểu tượng Show Desktop nhanh chóng nhất:
Start > Run: regsvr32 /n /i:U shell32

No comments: