Wednesday, November 14, 2007

Phục hồi lện Run

Windows Explorer > WinDows > System32 > gpedit.msc
Tại khung bên trái của cửa sổ GroupPolicy > User Configuration > Administrative Templates > Start menu and Taskbar.
Tại khung bên phải > Remove Run. Trong menu From Start menu > Setting > Disable > OK

No comments: