Wednesday, November 14, 2007

Registry Editing has been disabled by your administrator

Khi gặp lỗi 1 mỗi như thế này Registry Editing has been disabled by your administrator khi cần chỉnh sửa Registry trên Windows thì để sửa lỗi trên thì làm 1 trong 2 cách như sau:
Vào Start Menu ~> Run~> gõ vào hay copy đọan lệnh sau vào rồi Enter:
REG add HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System /v DisableRegistryTools /t REG_DWORD /d 0 /f
Vào Start Menu ~> Run~> gõ vào GPEDIT.MSC để mở Group Policy Editor rồi tìm User Configuration ~> Administrative Templates ~> System ~> Prevent access to registry editing tools. Rồi khởi động lại Windows.

No comments: