Wednesday, November 14, 2007

Sửa lỗi cửa sổ Internet Explorer tự động đóng

Mở Registry Editor.
Vào HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer
Click phải lên vùng trống bên phải và chọn New > String value.
Đặt tên cho nó là BrowseNewProcess.
Click đúp vào BrowseNewProcess và nhập yes vào hộp Value data.

No comments: