Wednesday, November 14, 2007

Task Manager has been disabled by your administrator

Khi mở Task Manager lên mà gặp phải câu báo lỗi này thì thường do bạn vô ý, do ai phá hoại, do virus hoặc do các nguyên nhân khác. Để sửa được lỗi trên thì làm 1 trong các cách sau đây:
- Cách 1: Vào Start ~> Run ~> copy đoạn lệnh sau rồi paste vào rồi Enter:
REG add HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System /v DisableTaskMgr /t REG_DWORD /d 0 /f
- Cách 2: Vào Registry Editor để chỉnh sửa:
HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Policies\ System
Tìm khóa DisableTaskMgr bên phải và thay đổi giá trị thành 0.
- Cách 3: Còn nếu sợ làm sai thì copy đoạn code này rồi save thành file có định dạng là .reg rồi chạy file này.
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
“DisableTaskMgr”=dword:00000000
- Cách 4: Cuối cùng là dùng Group Policy Editor (chính sách nhóm)
Start ~> Run ~> nhập vào gpedit.msc rồi OK.
Tìm theo: Administrative Templates ~> System ~> Ctrl+Alt+Delete Options ~> Remove Task Manager.
Double click vào Remove Task Manager rồi thiết lập là Not Configured, xong rồi thì Ok.
Sau khi làm xong 1 trong các bước trên thì khởi động lại máy tính.

No comments: