Wednesday, November 14, 2007

Tăng tốc cho Start menu

Registry Editor.
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\
Click phải lên mục MenuShowDelay và chọn Modify.
Đặt giá trị này là 00000000 (mili giây) rồi click OK.
Đóng Registry Editor.
Logoff hay khởi động lại Windows để thấy kết quả.

No comments: