Wednesday, November 14, 2007

Xem source code của trang web cấm chức năng

Mở trang http://www.viewhtml.com , paste đường link web cần xem vào mục URL rồi bấm nút View HTML Source.
hoặc vào http://web-sniffer.net

No comments: