Tuesday, December 11, 2007

CÓ THỂ SINH TRAI HAY GÁI

Có nhiều phương pháp được nghiên cứu để sinh trai gái theo ý muốn. Sau đây là phương pháp được lưu truyền từ xưa trong các cung đình vua

Hiện nay, chưa có thể lý giải cơ sở khoa học của phương pháp này, cho nên chỉ có tính chất tham khảo. Chú ý: tính tuổi của người mẹ và tháng thụ thai dựa theo âm lịch (dấu + là con trai, dấu 0 là con gái).


Tuổi THÁNG CÓ THAI
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
18 0 + 0 + + + + + + + + +
19 + 0 + 0 0 + 0 0 0 0 0 0
20 0 + 0 + + + + + + + + +
21 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 + + 0 + 0 0 + 0 0 0 0
23 + + 0 + + 0 + 0 + + + 0
24 + 0 + + 0 + + 0 0 0 0 0
25 0 + + 0 + 0 + + + + 0 +
26 + 0 + 0 0 + 0 + 0 0 0 0
27 0 + 0 + 0 0 + + + 0 + +
28 + 0 + 0 0 0 + + + + 0 0
29 0 + 0 + + + + + + 0 0 0
30 + 0 + 0 0 0 0 0 0 + + +
31 + 0 + 0 0 0 0 0 0 0 + +
32 + 0 + 0 0 0 0 0 0 0 + +
33 0 + 0 + + 0 0 + 0 0 0 +
34 + 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 +
35 + + 0 + 0 0 0 + 0 0 0 +
36 0 + + 0 + 0 0 + 0 + + 0
37 + 0 + + 0 + 0 + 0 + 0 +
38 0 + 0 + + 0 + 0 + 0 + 0
39 + 0 + 0 + 0 0 + 0 + 0 0
40 0 + 0 + 0 + + 0 + 0 + 0
41 + 0 + 0 + 0 + + + + 0 +
42 0 + 0 + 0 + 0
0 + + +
43 + 0 + 0 + 0 +

+ + +
44 + + 0 + + + 0 + 0 + 0 0

No comments: