Wednesday, December 12, 2007

Chuyển đổi cột thành hàng, hàng thành cột

Để làm được đều này Excel có một hàm Function transpose sẽ giải quyết cho bạn đều này
Đầu tiên copy tất cả các bảng table từ Word và Paste vào Excel,
Trong Excel hãy copy những ô nào mình muốn chuyển đổi, sau đó di chuyển tới vùng cần Paste, vào menu Edit > Paste Special .. sau đó check chọn
Transpose.
Mọi việc thế là xong. Nếu có vấn đề gì liên hệ nick: examvitec

1 comment:

Anonymous said...

Thanks nhe'