Monday, December 3, 2007

IP Shifter - Tiện ích quản lý và cấu hình IP

IP Shifter - Tiện ích quản lý và cấu hình  IP

Nếu bạn làm việc rất năng động tại nhiều vùng trong hệ thống mạng, hoặc bạn cần sử dụng máy tính (của) bạn trong hơn một hệ thống mạng, thì bạn phải thay đổi những tham số IP của bạn (ví dụ: địa chỉ IP, Subnet mask, Gateway, DNS) Thường thường, IP Shifter là một sản phẩm cho bạn! Nó có thể giúp đỡ bạn để kết thúc hoạt động này.

Đặc tính chủ yếu bao gồm :
* Lưu lại cấu hình TCP / IP, nhóm lại theo vị trí.
* Xem địa chỉ IP hiện thời bất cứ lúc nào.
* Thay đổi những sự thiết đặt TCP / IP mà không cần khởi động lại PC.
* Hỗ trợ nhiều bộ tiếp hợp mạng.
* Tích hợp lệnh “PING” để kiểm tra kết nối.
* Kiểm tra tồn tại của địa chỉ IP trước khi kích hoạt.

IP Shifter thích hợp Với : Windows NT 4.0, 2000, XP, Và 2003.

Home page
Download IP Shifter v2.2.2 Full (1.31 MB)

No comments: