Monday, December 3, 2007

NetSetMan - Tiện ích cấu hình mạng nhanh nhất

NetSetMan là tiện ích quản lí cấu hình mạng, với nó, bạn có thể thay đổi nhanh hơn địa chỉ IP, Subnet Mask, Gateway, DNS, Computer Name, Workgroup, WINS, …

NetSetMan is a network settings manager which can easily switch between 6 different, visually structured profiles including:
* IP Address
* Subnet Mask
* Default Gateway
* DNS Server
* Computer Name
* Workgroup
* DNS Domain
* WINS Server
* Default Printer
* Network Drives
* Scripts (BAT, VS, JS, …)

Homepage
Download NetSetMan v2.4.0

No comments: