Monday, December 3, 2007

Share Access Monitoring - Phát hiện người khác xâm nhập máy tính trong LAN

Khi có bất kì thao tác nào truy cập vào các tài nguyên bạn chia sẻ trên mạng LAN, lập tức chương trình sẽ thông báo cho bạn. Và các thông tin về việc truy cập đó sẽ được chương trình ghi lại trong bảng (như hình trên). Bạn có thể chọn file nhạc làm chuông báo mỗi khi có người khác truy cập vào máy tính của bạn.

Chương trình rất tốt khi bạn muốn xem ai đang làm gì trên máy mình để bật / tắt share khi cần thiết (như việc làm chậm máy tính chẳng hạn).

Chương trình hoàn toàn miễn phí.

Download Here.

1 comment:

Anonymous said...

vậy mình làm cho máy tính cá nhân cảu mình đưỡc không...nhưng có ai đó xâm nhập vào mày mình chẵng hạn nó có ghi nhận không