Monday, December 3, 2007

USB Webserver - Webserver đầy đủ không cần cài đặt

USB Webserver là 1 ứng dụng tổng hợp bao gồm Apache, PHP, MySQL, phpMyAdmin. Tất cả được tích hợp trong một, và có thể đặt trong USB để chạy ở bất cứ đâu mà không cần cài đặt gì cả.

Chương trình khá đơn giản để sử dụng, để khởi động server, hãy chạy file Usb Webserver.exe. Khi đó, mặc nhiên PHP và MySQL sẽ được chạy cùng. Để kiểm tra sự hoạt động của nó, hãy mở trình duyệt và gõ vào http://localhost hoặc http://127.0.0.1.

Toàn bộ mã nguồn sẽ được chứa trong thư mục Root, nếu muốn chạy file HTML hay PHP nào, hãy copy nó vào đây. Khi đó, muốn chạy file hãy mở trình duyệt và gõ http://localhost/tenfile.php hoặc http://127.0.0.1/tenfile.php.

Bạn cũng có thể truy cập vào phpMyAdmin bằng cách gõ trên dòng địa chỉ của trình duyệt http://localhost/phpmyadmin hoặc http://127.0.0.1/phpmyadmin.

Chương trình có hỗ trợ tiếng Đức và tiếng Anh.

Features
* Apache 2.2.0 (Win32)
* MySQL 5.0
* PHP 5.1.6
* PHPMyAdmin 2.9.0-rc1
* Status screen
o Status Apache
o Status MySQL
o Apache stop/start
o MySQL stop/start
* Quick menu
o Open localhost
o Open rootmap
o Go to PHPMyAdmin
o View PHP info
* Easy configuration screen
o Smtp settings
o Apache port settings
o MySQL port settings
o Language settings
* Userfriendly manual (In Dutch, separated download)
* Optional PHP4 mod (separated download)

Homepage
Download Portable USB Webserver v6.0 (10.08 MB)

No comments: