Monday, January 21, 2008

Cấu hình SNMP

Giới thiệu

SNMP: Simple Network Management Protocol

Cấu hình SNMP

Phần 1: Cài đặt snmp

Cài những gói net-snmp, net-snmp-utils

Cho người dùng FC:

# yum install net-snmp net-snmp-utils

Phần 2: Cấu hình

Chỉnh sửa file cấu hình snmpd.conf (FC user: /etc/snmp/snmpd.conf)

Trích dẫn:

###########################################
# Access Control (Quyền truy nhập thông tin)
###########################################
# First, map the community name “public” into a “security name”
# thay “MậtkhẩuSNMP” bằng một chuỗi ký tự
com2sec local localhost MậtkhẩuSNMP
com2sec myLAN 192.168.1.0/24 MậtkhẩuSNMP# Second, map the security name into a group name:
# RWGroup: quyền đọc/viết (Read, Write)
# ROGroup: chỉ có quyền đọc (Read Only)
group RWGroup v1 local
group RWGroup v2c local
group RWGroup usm local
group ROGroup v1 myLAN
group ROGroup v2c myLAN
group ROGroup usm myLAN# Third, create a view for us to let the group have rights to:
view all included .1 80

# Finally, grant the group read-only access to the systemview view.
# group context sec.model sec.level prefix read write notif
access ROGroup “” any noauth exact all none none
access RWGroup “” any noauth exact all all none

##############################
# System contact information
##############################
syslocation Công ty XXX
syscontact Admin

#######################################
# disk checks (kiểm tra dung lượng HDD)
#######################################
# báo lỗi nếu / partition còn ít hơn 100 MB, /var còn ít hơn 500 MB
disk / 100000
disk /var 500000

############################################
# load average checks (kiểm tra tải của CPU)
############################################
# báo lỗi nếu vượt mức trung bình sau đây (1, 5, 15 phút)
# load [1MAX=12.0] [5MAX=13.0] [15MAX=14.0]
load 12 13 14

Phần 3: Khởi động snmpd

Cho người dùng FC

// tự động chạy mỗi khi bật máy
# chkconfig –level 3 snmpd on
// khởi động cho lần đầu tiên
# /etc/init.d/snmpd start

Phần 4: Kiểm tra hoạt động

Sử dụng lệnh snmpwalk để xem một số thông tin hệ thống

Trích dẫn:

// ———————————–
// phần memory còn thừa (chưa sử dụng)
$snmpwalk -v 1 -c MậtkhẩuSNMP localhost .1.3.6.1.4.1.2021.4.6.0
// kết quả: 120 MB RAM chưa sử dụng
UCD-SNMP-MIB::memAvailReal.0 = INTEGER: 120400// ———————————–
// dung lượng HDD, / partition
$ snmpwalk -v 1 -c MậtkhẩuSNMP localhost .1.3.6.1.4.1.2021.9.1.9.1
// kết quả: đã sử dụng 13%
UCD-SNMP-MIB::dskPercent.1 = INTEGER: 13// ———————————–
// số user đang login vào hệ thống
$ snmpwalk -v 1 -c MậtkhẩuSNMP localhost hrSystemNumUsers.0
// có 70 users
HOST-RESOURCES-MIB::hrSystemNumUsers.0 = Gauge32: 70

// ———————————–
// số TCP connection đang mở
$ snmpwalk -v 1 -c MậtkhẩuSNMP localhost .1.3.6.1.2.1.6.9.0
// có 123 open connections
TCP-MIB::tcpCurrEstab.0 = Gauge32: 123

Tham khảo, thông tin thêm

1. Xem MIB tree: Mbrowse is an SNMP MIB browser based on GTK and net-snmp. It is released under the GPL.

No comments: