Tuesday, February 12, 2008

Phục hồi password redhat

Cách 1:

1. Khởi động:
Từ màn hình khởi động.

_ Khi khởi động Linux, xuất hiện màn hình flash screen màu xanh dương của Fedora, nhấn a.

_ Sau đó, quan sát và tìm dòng:

grub append> ro root=LABEL=/

_ Ta thêm số 1 vào dòng này:

grub append> ro root=LABEL=/ 1

_ Nhấn Enter .. Khi này hệ thống sẽ khởi động ngay vào Single Mode mà không hỏi username hay password.

Từ trong X Window

_ Mở Terminal Window lên: System Tools/Terminal.

_ Tại dấu nhắc, gõ: init 1 ( sẽ ra chế độ Single-Mode ngay ) hoặc shutdown 1 ( sẽ thông báo cho user đợi 1 phút nữa mới chuyển qua Single-Mode )

2) Thay đổi password của các account và root ( nếu muốn ) bằng lệnh passwd useraccount. Vì khi vào mode Single-Mode thì mặc nhiên, hdh coi mình là root.

3) Quay lại chế độ runlevel mặc định bằng lệnh exit.

Cách 2: Tình huống: Bạn không biết password của root.

Cách giải quyết: Bạn đăng nhập vào chế độ đơn người dùng (single user) và đổi lại pass của root. Cụ thể như sau.

1. Bạn khởi động máy tính cho đến khi hiện ra màn hình boot của LILO hoặc GRUB.

Nếu bạn dùng GRUB:


+ Ấn phím e: Bạn sẽ thấy hiện ra 1 số dòng... (tớ cũng chẳng hiểu ý nghĩa của nó).
+ Chọn dòng bắt đầu bằng chữ kernel và ấn e để edit nó.
+ Di chuyển đến cuối dòng, gõ phím space (dấu cách) và gõ single.
+ Ấn enter để trở lại màn hình boot.
+ Ấn phím b để khởi động vào chế độ đơn người dùng.

Nếu bạn dùng LILO:

+ Ấn ctrl-x để thoát khỏi màn hình đồ họa. Bạn sẽ thấy dòng chữ boot: (dấu nhắc).
+ Gõ linux single để khởi động vào chế độ đơn người dùng.

2. Khi giai đoạn khởi động kết thúc, bạn có thể dùng lệnh passwd để thay đổi password root. Thao tác này không yêu cầu password cũ.

- Khởi động lại máy và đăng nhập vào root bằng password mới là okie.

No comments: