Sunday, February 24, 2008

Remove home page IE7

Theo mặc nhiên khi khởi động IE7 nó sẽ chuyển đến http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=74005. Chúng ta không thể vào Internet Options để loại bỏ link mặc định. Để gở bỏ được home page mặc định hãy làm theo cách sau


Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]
"RunOnceComplete"=dword:00000001
"RunOnceHasShown"=dword:00000001

No comments: