Tuesday, March 4, 2008

Không khởi động được safe mode do virus

Thêm hai khóa để vào được safemode

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\
{4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\
{4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}


- giá trị Default Value là DiskDrive

No comments: