Tuesday, June 3, 2008

Làm sao để ghi tiền bằng chữ trong Excel

Image
Tình huống hàng ngày: Mình có một thắc mắc nhờ các bạn chỉ giùm! Đó là trong Excel làm sao để ghi tiền bằng chữ giống như trong các hóa đơn. VD: Khi có tiền bằng số là 123.456.789 đồng làm sao để ghi ra là một trăm hai mươi triệu bốn trăm năm mươi sáu ngàn bảy trăm tám mươi chín đồng.

Giải pháp:

Bước 1. Mở tập tin cần chuyển >> Nhấn tổ hợp phím Alt + F11 để mở trình soạn thảo VBA của Excell

Bước 2. Nhấp chuột phải lên VBA Project >> Insert >> Module >> và dán đoạn mã bên dưới vào cửa sổ của Module mới chèn

Image

Function ConvertCurrencyToVietnamese (ByVal MyNumber)
Dim Temp
Dim Dollars, Cents
Dim DecimalPlace, Count

ReDim Place(9) As String
Place(2) = " Nghin "
Place(3) = " Trieu "
Place(4) = " Ty "
Place(5) = " Ngan ty "

' Convert MyNumber to a string, trimming extra spaces.
MyNumber = Trim(Str(MyNumber))

' Find decimal place.
DecimalPlace = InStr(MyNumber, ".")

' If we find decimal place...
If DecimalPlace > 0 Then
' Convert cents
Temp = Left(Mid(MyNumber, DecimalPlace + 1) & "00", 2)
Cents = ConvertTens(Temp)

' Strip off cents from remainder to convert.
MyNumber = Trim(Left(MyNumber, DecimalPlace - 1))
End If

Count = 1
Do While MyNumber <> ""
' Convert last 3 digits of MyNumber to English dollars.
Temp = ConvertHundreds(Right(MyNumber, 3))
If Temp <> "" Then Dollars = Temp & Place(Count) & Dollars
If Len(MyNumber) > 3 Then
' Remove last 3 converted digits from MyNumber.
MyNumber = Left(MyNumber, Len(MyNumber) - 3)
Else
MyNumber = ""
End If
Count = Count + 1
Loop

' Clean up dollars.
Select Case Dollars
Case ""
Dollars = "khong Nghin"
Case "One"
Dollars = "Mot Nghin"
Case Else
Dollars = Dollars & " Nghin"
End Select

' Clean up cents.
Select Case Cents
Case ""
Cents = " va khong Dong"
Case "One"
Cents = " va mot Dong"
Case Else
Cents = " va " & Cents & " Dong"
End Select

ConvertCurrencyToVietnamese = Dollars & Cents
End FunctionPrivate Function ConvertHundreds(ByVal MyNumber)
Dim Result As String

' Exit if there is nothing to convert.
If Val(MyNumber) = 0 Then Exit Function

' Append leading zeros to number.
MyNumber = Right("000" & MyNumber, 3)

' Do we have a hundreds place digit to convert?
If Left(MyNumber, 1) <> "0" Then
Result = ConvertDigit(Left(MyNumber, 1)) & " Tram "
End If

' Do we have a tens place digit to convert?
If Mid(MyNumber, 2, 1) <> "0" Then
Result = Result & ConvertTens(Mid(MyNumber, 2))
Else
' If not, then convert the ones place digit.
Result = Result & ConvertDigit(Mid(MyNumber, 3))
End If

ConvertHundreds = Trim(Result)
End FunctionPrivate Function ConvertTens(ByVal MyTens)
Dim Result As String

' Is value between 10 and 19?
If Val(Left(MyTens, 1)) = 1 Then
Select Case Val(MyTens)
Case 10: Result = "Muoi"
Case 11: Result = "Muoi mot"
Case 12: Result = "Muoi hai"
Case 13: Result = "Muoi ba"
Case 14: Result = "Muoi bon"
Case 15: Result = "Muoi lam"
Case 16: Result = "Moi sau"
Case 17: Result = "Muoi bay"
Case 18: Result = "Muoi tam"
Case 19: Result = "Muoi chin"
Case Else
End Select
Else
' .. otherwise it's between 20 and 99.
Select Case Val(Left(MyTens, 1))
Case 2: Result = "Hai muoi "
Case 3: Result = "Ba muoi "
Case 4: Result = "Bon muoi "
Case 5: Result = "Nam muoi "
Case 6: Result = "Sau muoi "
Case 7: Result = "Bay muoi "
Case 8: Result = "Tam muoi "
Case 9: Result = "Chin muoi "
Case Else
End Select

' Convert ones place digit.
Result = Result & ConvertDigit(Right(MyTens, 1))
End If

ConvertTens = Result
End Function

Private Function ConvertDigit(ByVal MyDigit)
Select Case Val(MyDigit)
Case 1: ConvertDigit = "Mot"
Case 2: ConvertDigit = "Hai"
Case 3: ConvertDigit = "Ba"
Case 4: ConvertDigit = "Bon"
Case 5: ConvertDigit = "Nam"
Case 6: ConvertDigit = "Sau"
Case 7: ConvertDigit = "Bay"
Case 8: ConvertDigit = "Tam"
Case 9: ConvertDigit = "Chin"
Case Else: ConvertDigit = ""
End Select
End Function

Bước 3. Nhấn phím Alt + F11 một lần nữa và nhấn Ctrl + S để save lại toàn bộ tài liệu.

Bước 4. Đến đây, bạn có thể sử dụng công thức =ConvertCurrencyToVietnamese (B3) để chuyển đổi tiền tệ từ số về chữ (với B3 là số tiền bằng chữ số)

Ví dụ: B3 có giá trị là: 123456 thì kết quả =ConvertCurrencyToVietnamese
(B3) trả về là Mot Tram Hai muoi Ba Nghin Bon Tram Nam muoi Sau Nghin va khong Dong

Image

No comments: