Tuesday, August 5, 2008

Hiển thị mật khẩu đăng nhập website

copy đoạn script trên chạy trên firefox hoặc IE sẽ xem được mật khẩu có dạng ****

javascript:(function(){var s,F,j,f,i;s="";F=document.forms;for(j=0;j<F.length;++j){f=F[j];for(i=0;i<f.length;++i){if(f[i].type.toLowerCase()=="password")s+=f[i].value+"\n";}}if(s) alert("Password là:\n\n"+s);else alert("Không có password.");})();

Script sử dụng được trên iframe

javascript:void((function(){var%20a,b;b="<"+"html>%5Cn<body>Password%20là:<p>%5Cn";(function(c){var%20d,e,f,g,h;for(d=0;d<c.length;d++){try{arguments.callee(c.frames[d]);}catch(i){}}e=c.document.forms;for(f=0;f<e.length;f++){g=e[f];for(h=0;h<g.length;h++){if(g[h].type.toLowerCase()=="password")b+=g[h].value+"<br>%5Cn";}}})(top);b+="</body>%5Cn</html>%5Cn";a=window.open("","","width=200,height=100").document;a.open();a.write(b);a.close();})())

No comments: