Wednesday, August 27, 2008

rman: can't open target

Trong oracle 9.2 cài đặt trong redhat4.0 linux khi sử dụng rman thì báo lỗi

rman target /
rman:can't open target

Vì trong linux $HOME/bin cũng có rman của hệ thống.
Còn thư mục rman oracle thì nằm trong thư mục $ORACLE_HOME/bin
Vì vậy khi Cấu hình bash_profile ta phải đặt $ORACLE_HOME/bin trước.

export PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH
# Set shell search paths
PATH=$PATH:$HOME/bin
export PATH

No comments: