Wednesday, January 14, 2009

Cho phép/ngăn chặn một số máy kết nối đến Oracle Server!

Dùng sqlnet.ora (>=9i) hoặc prococal.ora ( <=8i)
(D:\oracle\network\admin)
Chú ý: sau khi thay đổi sqlnet.ora phải restart lại listener

tcp.validnode_checking = YES
tcp.invited_nodes = (list of IP addresses)
tcp.excluded_nodes = (list of IP addresses)
For example:
tcp.validnode_checking = YES
tcp.invited_nodes = (192.168.255.1)
tcp.excluded_nodes = (192.168.255.2, 192.168.255.3)

thì theo đó:
invited_nodes là khai báo cho những IP được phép vào
excluded_nodes --> là khai báo những IP không được phép truy cập vào cho dù có u/p.

No comments: