Tuesday, September 29, 2009

How to set db_writer_processes

alter system set dbwr_io_slaves = 0 scope = spfile ;
alter system set db_writer_processes = 4 scope = spfile ;

Oracle có 2 cách để tăng tốc ghi dirty block từ Data Buffer Cache xuống Datafiles:
-Tăng số thread: DBWR_IO_SLAVES
-Tăng số proccess: DB_WRITER_PROCESSES

Tại 1 thời điểm, chúng ta chỉ có thể dùng 1 trong 2 cách mà thôi.
Trong trường hợp máy bạn có 4 CPU, thì tốt nhất là tăng số Writer, lưu ý là phải set lại DBWR_IO_SLAVES=0, thông thường số writer sẽ <= số CPU.

No comments: