Sunday, November 7, 2010

Đồng bộ ngày tháng trên server

ntpdate –q <địa chỉ time_server>

hoặc

rdate -s <địa chỉ time_server>

No comments: