Thursday, June 16, 2011

Cấu hình MRTG trên Centos 5.4MTRG là phần mềm quản lý băng thông mạng cũng như các tài nguyên hệ thống (Cpu, memory, hdd… ) trên các thiết bị từ xa dựa trên nền giao thức SNMP.

Sau đây là hướng dẫn cấu hỉnh MRTG trên Centos 5.4:


Bước 1: tiến hành quá trình cài đặt mrtg và net-snmp .

yum -y install mrtg net-snmp-utils net-snmp

Bước 2: tiến hành quá trình cấu hình cho snmpd . Tìm files config /etc/snmp/snmpd.conf

Tìm :

com2sec notConfigUser default public

Đổi thành :

#com2sec notConfigUser default public

Tìm :

group notConfigGroup v1 notConfigUser
group notConfigGroup v2c notConfigUser

Đổi thành :

#group notConfigGroup v1 notConfigUser
#group notConfigGroup v2c notConfigUser

Tìm

view systemview included .1.3.6.1.2.1.1
view systemview included .1.3.6.1.2.1.25.1.1

Đổi thành :

#view systemview included .1.3.6.1.2.1.1
#view systemview included .1.3.6.1.2.1.25.1.1

Tìm :

access notConfigGroup “” any noauth exact systemview none none

Đổi thành :

#access notConfigGroup “” any noauth exact systemview none none

Tìm :

#com2sec local localhost COMMUNITY
#com2sec mynetwork NETWORK/24 COMMUNITY

Đổi thành :

com2sec local localhost public
com2sec mynetwork 192.168.1.0/24 public

Tìm :

#group MyRWGroup any local
#group MyROGroup any mynetwork

Đổi thành :

group MyRWGroup any local
group MyROGroup any mynetwork

Tìm :

# view all included .1 80

Đổi thành:

view all included .1 80

Tìm:

#access MyROGroup “” any noauth 0 all none none
#access MyRWGroup “” any noauth 0 all all all

Đổi thành:

access MyROGroup “” any noauth 0 all none none
access MyRWGroup “” any noauth 0 all all all

Tìm :

syslocation Unknow (edit /etc/snmp/snmpd.conf)
syscontact Root (configure /etc/snmp/snmp.local.conf)

Đổi thành:

syslocation Hanoi
syscontact admin

Bước 3 : bật dịch vụ snmpd và kiểm tra

chkconfig snmpd on
service snmpd start

Dùng command :

snmpwalk -v 1 -c public localhost IP-MIB::ipAdEntIfIndex

Nếu hiện ra thông báo như sau thì dịch vụ snmp đã ok .

IP-MIB::ipAdEntIfIndex.192.168.1.100 = INTEGER: 2
IP-MIB::ipAdEntIfIndex.127.0.0.1 = INTEGER: 1

Bước 4 : cấu hình MRTG
• Tạo WorkDir cho files cfg :

cfgmaker –global ‘WorkDir: /var/www/mrtg’ –output /etc/mrtg/mrtg.cfg
public@localhost

• Tạo chỉ mục :

indexmaker –output=/var/www/mrtg/index.html /etc/mrtg/mrtg.cfg

• Chạy cập nhật và tạo graph cho MRTG lần đầu :

env LANG=C /usr/bin/mrtg /etc/mrtg/mrtg.cfg –logging /var/log/mrtg.log

Bước 5 : tạo cron để cho MRTG được cập nhật thường xuyên :

Gõ command tạo crontab

crontab –e

Thêm vào nội dung cho phép MRTG cập nhật định kỳ 5 phút một lần :

*/5 * * * * env LANG=C /usr/bin/mrtg /etc/mrtg/mrtg.cfg –logging /var/log/mrtg.log

Bước 6: bật dịch vụ httpd và cho phép từ bên ngoài truy cập vào để quản lý băng thông:
Chỉnh sửa files /etc/httpd/conf.d/mrtg.conf thành:

Alias /mrtg /var/www/mrtg


Order deny,allow
Allow from all
# Allow from .example.com


Bật và khởi động dịch vụ :

chkconfig httpd on
services httpd start

Bước 7: Truy cập vào MRTG kiểm tra hoạt động

http:///mrtg/index.html

1 comment:

Anonymous said...

chào bạn hân hanh được làm quen!
Minh là sinh viên năm cuối của trương đại học STU. Chuyên web.