Thursday, June 16, 2011

Lệnh gán IP cho interface


Config Network
Lệnh gán IP cho interface ( ở đây interface của tôi là eth0, có thể là eth1 or eth2 …)
Code:
#ifconfig eth0 192.168.1.175 netmask 255.255.255.0
Gán default gateway cho interface
Code:
#route add default gw 192.168.1.246 dev eth0
Ở đây, eth0 sẽ có ip là 192.168.1.175 và có gateway là 192.168.1.246, nhưng có 1 điều lưu ý là các hiệu chỉnh này sẽ mất đi sau khi restart server hay nói đúng hơn là chúng ta restart dịch vị networking.
chính vì thế ta cần phải gán static luôn và file config network
1/ Trong Fedora mở cửa sổ lệnh command
Code:
/etc/network/interfaces
Mở file này ra dùm VIM
Code:
#vim /etc/network/interfaces
Bấm nút insert để vào chế độ write text vào file
thêm dòng này vào này
Code:
iface eth2 inet static address 192.168.100.222 netmask 255.255.255.0 gateway 192.168.100.245
save lại với thao tác, nhấn ESC sau đó gõ : wq
restart dich vụ networking lại để kiểm tra
Code:
#/etc/init.d/networking restart
Show ip của máy lên bằng lện ifconfig

#ifconfig eth0 192.168.1.175 netmask 255.255.255.0
gán ip như thế này chỉ dùng tạm thời, khi restart lại sẽ không còn IP đó. Nếu muốn gán IP tĩnh, gán trực triếp vào card mạng đó luôn

Red Hat/Fedora/CentOS: /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-device ---device eth0

DEVICE=eth0
USERCTL=no
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=dhcp/none
BROADCAST=
NETWORK=
NETMASK=
IPADDR=
Để thiết lập ip có tác dụng cho lần khởi động sau thì bạn phải sửa các file sau:

• Đối với RHEL, Fedora: thêm vào cuối file /etc/sysconfig/network/ifcfg-eth0 các dòng sau:
DEVICE=eth0
BOOTPROTO=none
ONBOOT=yes
TYPE=Ethernet

IPADDR=192.168.1.254
NETMASK=255.255.255.0
GATEWAY=192.168.1.1

(trong CentOS, file chịu trách nhiệm cấu hình mạng là /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 Bạn điền thông tin giống hệt như trong Fedora)
Để chỉ định DNS server, vi /etc/resovl.conf và thêm vào dòng:
nameserver 192.168.1.1;


• Đối với Ubuntu: mở file /etc/network/interfaces, thay
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
bằng:
iface eth0 inet static
address 192.168.1.10
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1

Sau đó khởi động lại card mạng:
/etc/init.d/networking restart

No comments: