Friday, December 16, 2011

Reset password root MYSQL với quyền root

[root@servert1 ~]# /etc/init.d/mysqld stop

Stopping MySQL: [ OK ]

[root@servert1 ~]# mysqld_safe --skip-grant-tables &

 [1] 13694

[root@servert1 ~]# Starting mysqld daemon with databases from /var/lib/mysql

[root@servert1 ~]# mysql -u root

Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.

Your MySQL connection id is 1

Server version: 5.0.77 Source distribution

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.


mysql> use mysql;

mysql> update user set password=PASSWORD("testpass") where User='root';

Query OK, 3 rows affected (0.05 sec)

Rows matched: 3 Changed: 3 Warnings: 0


mysql> flush privileges;

Query OK, 0 rows affected (0.04 sec)

mysql> quit

1 comment:

Anonymous said...

Bạn ơi. vậy còn lỗi này trên solaris 10 thì chữa tn bạn.
Máy của mình 32Gb RAM.
là máy Sun Fire T2000 Sparc.
Mình tạo project cho user oracle và set max-shm-memory = 10Gb rồi mà vẫn bị lỗi : ORA-127102 : Out of memory.
ko thể nào create đc database.