Sunday, January 22, 2012

Cách tốt nhất cập nhật lại ngày giờ cho Centos

# yum install ntp
# chkconfig ntpd on
# ntpdate 0.asia.pool.ntp.org
# /etc/init.d/ntpd start

No comments: